Privatumo politika

 

Naudodamiesi Soltra elektroninės parduotuvės www.trakumedelynas.lt paslaugomis, Jūs suteikiate Soltra, UAB savo asmens duomenis ir suteikiate teisę tokius duomenis tvarkyti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktuose bei šioje Privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) numatyta apimtimi, būdais ir tikslais. 

 

 1. I.           Bendrosios nuostatos

 

 1. Ši privatumo politika reglamentuoja Soltra, UAB, juridinio asmens kodas 110561716, adresas Vytauto g. 19, LT-21105 Trakai, Lietuvos Respublika, duomenys susisiekimui – tel. +37052855773, mob. +37061228990, el.p.: info@soltra.lt (toliau – Bendrovė, Soltra arba Duomenų valdytojas), vykdomo klientų (pirkėjų) asmens duomenų tvarkymo pagrindinius principus bei tvarką, jiems naudojantis interneto svetaine www.trakumedelynas.lt (toliau – Svetainė).
 2. Privatumo politika skirta supažindinti Jus su Bendrovės vykdomu Jūsų asmens duomenų tvarkymu. Asmens duomenys – tai bet kokia informacija, kurios pagrindu gali būti nustatyta Jūsų asmens tapatybė: pavardė, vardas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ar pašto adresas, informacija apie pirkimą (data, prekė, kaina, kiekis, suma, nuolaida) ir kita informacija (toliau – Asmens duomenys). 
 3. Bendrovė yra Jūsų Asmens duomenų valdytoja.
 4. Jūsų Asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši Privatumo politika, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas (toliau – ADTĮ) ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – BDAR).
 5. Naudodamiesi Soltra Svetaine pripažįstate, kad esate informuotas, jog Bendrovė Jūsų Asmens duomenis valdys ir tvarkys Privatumo politikoje nustatytomis priemonėmis, tikslais ir tvarka. Bendrovė vadovaujasi šiais Asmens duomenų tvarkymo principais:

5.1.      Asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;

5.2.      Asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu;

5.3.      Asmens duomenys yra adekvatūs ir renkami bei tvarkomi tik tokie, kokių reikia siekiant nurodytų tikslų;

5.4.      Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t. y. tik tais atvejais, kai:

5.4.1.     Jūs duodate sutikimą arba kai galima daryti išvadą, kad sutikote, jog jie būtų naudojami konkrečiam tikslui (pvz., užsiregistruojant gauti naujienlaiškį, pateikiant užsakymą ar atsakant į kitokius klausimus apie kontaktinius duomenis); 

5.4.2.     sudaroma arba vykdoma sutartis, kai Jūs esate viena iš šalių;

5.4.3.     Asmens duomenis reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia Bendrovė arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami Asmens duomenys, ir jei Jūsų interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti Asmens duomenų apsaugą, nėra viršesni;

5.4.4.     Asmens duomenis tvarkyti būtina, kad būtų įvykdyta Bendrovei taikoma teisinė prievolė;

5.4.5.     Asmens duomenys yra tikslūs ir prireikus atnaujinami;

5.4.6.     Asmens duomenys laikomi tokia forma, kad Jūsų tapatybę galima būtų nustatyti ne ilgiau nei kad yra būtina siekiant nustatytų tikslų;

5.4.7.     Asmens duomenys tvarkomi tik tokiu būdu, kad būtų užtikrintas tinkamas Asmens duomenų saugumas; duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė;

5.4.8.     Visa informacija apie tvarkomus Asmens duomenis yra konfidenciali, išskyrus tuos atvejus, kai jos atskleidimo reikalauja teisės aktai.

 

 1. II.         Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas bei saugojimo laikotarpis
  1. Jūs privalote pateikti išsamius ir teisingus Asmens duomenis. Tai būtina, jei siekiama sudaryti ar įvykdyti jau sudarytą su Jumis sutartį. Jums nepateikus Asmens duomenų minėtais tikslais, Bendrovė neturės galimybės sudaryti sutarties, įvykdyti pateikto užsakymo Svetainėje.
  2. Tvarkydama ir saugodama Jūsų Asmens duomenis, Bendrovė įgyvendina organizacines ir technines duomenų apsaugos priemones, kurios užtikrina Asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Patalpa, kurioje laikomi surinkti duomenys, yra fiziškai apsaugota nuo pašalinių asmenų prieigos. Jūsų Asmens duomenys apsaugoti nuo neleistinos prieigos per kompiuterinius tinklus.
  3. Privatumo politikoje nurodytus ir Jūsų pateikiamus duomenis mes tvarkome apibrėžtais, žemiau nurodytais teisiniais pagrindais (vadovaujantis Taikomų teisės aktų nuostatomis, atitinkami asmens duomenys gali būti tvarkomi vadovaujantis keliais teisiniais pagrindais): 

8.1.      Jūsų sutikimas;

8.2.      Bendrovės teisėtas interesas;

8.3.      Sutarties sudarymas ir vykdymas;

8.4.      Bendrovės atžvilgiu taikomi teisiniai įpareigojimai, kylantys iš teisės aktų nuostatų.

 1. Jūsų Asmens duomenys renkami ir kitaip tvarkomi šiais tikslais:

9.1.      paskyros administravimo;

9.2.      siekiant apdoroti Jūsų užsakymus;

9.3.      siekiant išrašyti finansinius dokumentus;

9.4.      siekiant įvykdyti sutartinius įsipareigojimus, pavyzdžiui, pristatyti prekes;

9.5.      elektroninės prekybos tikslais;

9.6.      siekiant išspręsti problemas, susijusias su paslaugų teikimu, prekių pristatymu;

9.7.      tiesioginės rinkodaros (prekių ir paslaugų asmenims siūlymo ir (arba) teiravimosi jų nuomonės dėl siūlomų prekių ir paslaugų) tikslais;

9.8.      elektroninių užklausų administravimo tikslais.

10.Paskyros registracija ir administravimas:

10.1.   registruodamiesi ir sukurdami savo asmeninę paskyrą Svetainėje ir sutikdami su šia Politika, Jūs pateikiate žemiau nurodytus duomenis. Kai kurie registracijos metu pateikiami duomenys yra būtini - jų nepateikus negalėsite naudotis mūsų teikiamomis paslaugomis, išskyrus Svetainės turinio peržiūrą.

10.2.   Patvirtindami registraciją, įsitikinkite, kad Jūsų pateikti duomenys yra tikslūs ir teisingi. Bendrovė neprisiima atsakomybės už neigiamas pasekmes, jeigu jos kyla dėl Jūsų netinkamai, neišsamiai, netiksliai ar neteisingai pateiktų duomenų. Prašome kiekvieną kartą prieš atliekant užsakymą, peržiūrėti savo duomenis ir esant poreikiui juos atnaujinkite. Jei pasikeičia Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas ar bet kurie kiti mums pateikti Jūsų asmens duomenys), privalote nedelsiant atnaujinti Jūsų paskyroje esančius asmens duomenis. Vykdydami bet kokį Jūsų užsakymą, laikysime, jog užsakymo vykdymo metu Jūsų paskyroje esantys duomenys yra teisingi, išsamūs ir aktualūs, bei tai, jog esate susipažinę su Privatumo politika.

10.3.   Registracijos Svetainėje ir paskyros sukūrimui pateikiami duomenys:

10.3.1.  Duomenų kategorijos: vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas ir telefono numeris;

10.3.2.  Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – Jūsų sutikimas naudotis Bendrovės paslaugomis;

10.3.3.  Duomenų tvarkymo terminas: Jūsų paskyros galiojimo laikotarpiu – kol Jūs nepanaikinate savo paskyros. Jūsų pateiktus duomenis, patvirtinančius, jog sutikote su šia Politika, Bendrovė gali saugoti ilgiau, jei to reikia, siekiant užtikrinti Bendrovės interesus (pašalinti atitinkamų teisinių reikalavimų riziką).

10.4.   Registracijos metu pateikus Asmens duomenis naudojame sukuriant Jums individualią Svetainės (Soltra elektroninės parduotuvės) vartotojo paskyrą. Per šią paskyrą, Jūs galite naudotis Bendrovės teikiamomis paslaugomis, įsigyti prekių. Registracijos formoje pateiktus duomenis (el. pašto adresą, vietos adresą, telefono numerį) Bendrovė anduoja komunikacijos su Jumis tikslais, atsakant į Jūsų klausimus, pastabas, informuodami Jus apie paslaugas ir prekes, vykdomus užsakymus, jų pristatymo eigą, taip pat Privatumo olitikos pasikeitimus. Jūsų pateikti Asmens duomenys mums padeda jus identifikuoti, atpažinti kai į mus kreipiatės dėl informacijos, susijusios su Jūsų veikla Svetainės paskyroje, prekių pristatymo, atsiskaitymo, elektroninės parduotuvės trikdžių, informacijos apie mūsų atliekamą Jūsų asmens duomenų tvarkymą, vykdant Jūsų prašymus dėl Jūsų, kaip duomenų subjekto teisių įgyvendinimo.

 1. Paskyros valdymas ir administravimas:

11.1.   Jūsų Asmens duomenis tvarkome tam, kad galėtumėte vykdyti Jūsų asmeninės paskyros valdymą ir priežiūrą:

11.1.1.   Duomenų kategorijos: registracijos (vartotojo paskyros sukūrimo) Svetainėje metu pateikti duomenys, atlikti veiksmai, techniniai prisijungimo prie paskyros duomenys, taip pat tam tikra informacija apie prisijungimą ir veiksmus, IP adresas, prisijungimo laikas ir kt. Informacija;

11.1.2.   Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: Jūsų sutikimas sukurti ir naudotis paskyra Politikoje nustatytomis sąlygomis;

11.1.3.   Duomenų tvarkymo terminas: Jūsų paskyros galiojimo laikotarpiu – kol Jūs nepanaikinate savo paskyros. Jūsų pateiktus duomenis, patvirtinančius, jog sutikote su šia Privatumo politika, Bendrovė gali saugoti ilgiau, jei to reikia, siekiant užtikrinti Bendrovės interesus (pašalinti atitinkamų teisinių reikalavimų riziką.

 1. 12.  Duomenų apie užsakymus tvarkymas:

12.1.   Bendrovė, sudarydama su Jumis pirkimo – pardavimo ar paslaugų teikimo sutartis, jas vykdydama, grąžindama lėšas, teikdama nuolaidas, tvarko duomenis apie užsakymų eigą:

12.1.1.  Duomenų kategorijos: Jūsų vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, pristatymo ir gyvenamosios vietos adresai, parašas (jei patys priimate prekes), pirkimo bei pristatymo data ir laikas, prekių pavadinimai, kiekiai, kainos, nuolaidos, dovanų kuponų numeriai, mokėjimo už pirkinius metodas ir mokėjimo informacija;

12.1.2.  Duomenų tvarkymo pagrindas: Jūsų sutikimas naudotis paskyra Politikoje ir Taisyklėse numatytomis sąlygomis;

12.1.3.  Duomenų tvarkymo terminas - 5 metai nuo pirkimo operacijos atlikimo dienos.

12.2.   Užsakymo duomenis Bendrovė saugom ne ilgiau nei penkerius metus nuo užsakymo įvykdymo dienos. Pasibaigus Jūsų apsipirkimo duomenų tvarkymo laikotarpiui, juos nedelsiant sunaikiname, o duomenis, kurie mums reikalingi atitinkamais BDAR nustatytais tikslais, stengiamės nuasmeninti, tokius duomenis bet kokiu atveju pašalinant iš Jūsų paskyros, nebent Jūs išreikštumėte norą, kad mes tokius duomenis tvarkytume toliau. 

 1. 13.  Duomenų tvarkymas rinkodaros tikslais:

13.1.   Jeigu registracijos ar kitu metu sutikote gauti Soltra naujienlaiškius (gauti pasiūlymus, informaciją apie taikomas nuolaidas, išpardavimus bei naujienas), mes tvarkome Jūsų duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais. Jūs turite galimybę bet kada atsisakyti, kad mes tokią informacija Jums teiktumėme. Tiesioginės rinkodaros tikslais atliekamas duomenų tvarkymas:

13.1.1.  Duomenų kategorijos: Jūsų vardas, el. pašto adresas ir (ar) telefono numeris;

13.1.2.  Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: Jūsų sutikimas gauti pasiūlymus ir informaciją;

13.1.3.  Duomenų tvarkymo terminas: Kol galioja Jūsų sutikimas gauti pasiūlymus ir naujienas. Jūsų suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo mums pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių.

13.2.   Jūs turite teisę atsisakyti rinkodaros pranešimų naudodamiesi savo paskyra arba išsiuntę mums el. laišką, su prašymu nebetaikyti tiesioginės rinkodaros Jūsų atžvilgiu.

 1. Duomenų tvarkymas prašymų, skundų ir kitos komunikacijos tikslais:

14.1.   atsakydami į Jūsų teikiamus prašymus, skundus ir kitas užklausas, Bendrovė tvarko žemiau nurodytus Jūsų asmens duomenis:

14.1.1.  Duomenų kategorijos: asmeninėje paskyroje nurodyta identifikavimo ir kontaktinė informacija: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas, gimimo data;

14.1.2.  Jūsų kreipimosi turinys: įvykis, dėl kurio kreipiatės, jo aplinkybės, data, vieta, Jūsų prašymas, reikalavimas ar atsiliepimas, prekė, kita kreipimesi pateikiama informacija ir su kreipimusi pateikiami dokumentai ir (ar) duomenys: prekės nuotraukos ir pan.;

14.1.3.  Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: teisės aktai įpareigoja Bendrovę nagrinėti ir atsakyti į duomenų subjektų pateiktas užklausas, todėl Bendrovė tuo pačiu yra įpareigota tvarkyti atitinkamus asmens duomenis, kiek tai susiję su Jūsų teikiamų užklausų nagrinėjimu;

14.1.4.  Duomenų tvarkymo terminas: Iki 3 metų.

14.2.   Pirkėjų prašymus ir kitas užklausas bei su jomis pateiktus bei susijusius duomenis Bendrovė tvarko tol, kol yra išnagrinėjamas konkretus klausimas, pateikiamas atsakymas ir įvykdomas atitinkamus prašymas ir dar vienererius metus po to.

14.3.   Jeigu tarp Bendrovės ir Pirkėjo kyla teisinis ar kitokio pobūdžio ginčas arba yra tikimybė tokiam ginčui kilti ateityje, Jūsų duomenys bus saugomi ilgiau, t.y. tol, kol pasibaigs atitinkamo skundo pateikimo ar reikalavimo (ieškinio) pateikimo senaties terminai ir/ arba įsiteisės galutinis neskundžiamas sprendimas.

 1. Suėjus aukščiau nurodytiems terminams, Jūsų Asmens duomenys sunaikinami automatiniu būdu.

 

 1. III.        Duomenų teikimas ir perdavimas

 

 1. Bendrovė laikosi konfidencialumo Pirkėjų Asmens duomenų atžvilgiu. Asmens duomenys gali būti atskleisti kitoms šalims, jeigu to reikia sutarčiai sudaryti arba sutarčiai įvykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių. Informacija taip pat gali būti suteikta kitoms šalims Jūsų prašymu arba atsižvelgiant į Jūsų sutartinius įsipareigojimus kitoms šalims, pvz., bankams, kitoms finansinėms institucijoms ar partneriams.
 2. Bendrovė gali perduoti Asmens duomenis kitiems duomenų tvarkytojams, kurie Bendrovei teikia paslaugas ir tvarko Asmens duomenis Bendrovės, kaip duomenų valdytojo, vardu. Pagalbiniai duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti Asmens duomenis tik pagal Bendrovės nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus.
 3. Su atitinkamais duomenų valdytojais Bendrovė sudaro asmens duomenų tvarkymo sutartis, kurios nustato reikalavimus asmens duomenų tvarkymui.
  1. Asmens duomenys į trečiąsias valstybes nėra perduodami.

 

 1. IV.        Duomenų subjektų teisės

 

 1.  Jūs turite teisę keisti ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.
 2. Jeigu Asmens duomenys tvarkomi Jums sutikus, Jūs turite teisę bet kada atšaukti sutikimą dėl Jūsų Asmens duomenų tvarkymo, pranešdami apie tai paštu, adresu Vytauto g. 19, LT-21105 Trakai, Lietuvos Respublika, arba elektroniniu paštu info@soltra.lt,  pateikdami asmens tapatybę liudijančius dokumentus ar jų patvirtintas kopijas. Atšaukimas neturės poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui. Jums nesutinkant ar atšaukus sutikimą dėl Asmens duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkymo, toks duomenų tvarkymas nutraukiamas, Jūsų paskyra ir Asmens duomenys sunaikinami. 
 3. Jūs taip pat turite teisę:

22.1.   gauti patvirtinimą iš Bendrovės, ar su Jumis susiję duomenys yra tvarkomi, jei taip, susipažinti su Bendrovė tvarkomais Jūsų Asmens duomenimis ir tuo, kaip jie yra tvarkomi;

22.2.   reikalauti ištaisyti netikslius ar papildyti neišsamius Asmens duomenis;

22.3.   reikalauti sustabdyti Asmens duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų;

22.4.   reikalauti apriboti Asmens duomenų tvarkymą BDAR nurodytais pagrindais;

22.5.   reikalauti ištrinti Asmens duomenis („teisė būti pamirštam“) BDAR nustatytais pagrindais;

22.6.   gauti Asmens duomenis įprastai naudojamu ir elektroniniu formatu, jei duomenų tvarkymas grindžiamas sutikimu ar sutartimi;

22.7.   nesutikti su Asmens duomenų tvarkymu, kai Bendrovė tvarko Asmens duomenis siekdama savo teisėtų interesų; tuomet Bendrovė nebetvarkys Jūsų Asmens duomenų, išskyrus atvejus, kai įrodys, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves, arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus;

22.8.   pateikti skundą Valstybinei asmens duomenų inspekcijai.

 1.  Aukščiau nurodytas teises (išskyrus nurodytą 22.8 punkte) Jūs galite įgyvendinti kreipdamiesi į Bendrovę asmeniškai arba raštu adresu Vytauto g. 19, LT-21105 Trakai, Lietuvos Respublika, arba elektroniniu paštu info@soltra.lt, pateikdami asmens tapatybę liudijančius dokumentus ar jų patvirtintas kopijas. Bendrovė, gavusi Jūsų prašymą dėl Asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Jūsų kreipimosi dienos pateiks Jums atsakymą. 
 2.  Jei Jums kiltų kokių nors klausimų, susijusių su aukščiau minėtomis Jūsų teisėmis ar Privatumo politika, prašome adresu info@soltra.lt atsiųsti elektroninį laišką, kurio temos nuorodoje turi būti įrašyta „Duomenų apsauga“.

 

 1. V.         Slapukų politika

 

 1. Slapukai (angl. cookies) – tai nedidelės tekstinės informacijos dalelės, kurias Jūsų naudojamo įrenginio naršyklė priima iš svetainės, kurioje lankotės, ir išsaugo Jūsų įrenginyje. Slapukai leidžia Soltros Svetainei prisiminti informaciją apie Jūsų naršymo įpročius, veiksmus, paieškas bei nustatymus, kad galėtumėte naudotis visu svetainės funkcionalumu, o kiti apsilankymai Soltros svetainėje būtų paprastesni ir naudingesni. 
 2. Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Išsamesnę informaciją galima rasti adresu allaboutcookies.org.
 3. Duomenys apie naudojamus slapukus:

 

 

Duomenys apie naudojamus slapukus

Pavadinimas

Aprašymas

Sukūrimo momentas / Galiojimo laikas

CMSSESSIDX

Standartinis slapukas, naudojamas vartotojo sesijai palaikyti

Įėjimo į puslapį metu /
Iki interneto svetainės lango uždarymo

cookiesAgree

Slapukas, skirtas atpažinti, ar sutikote, kad būtų naudojami slapukai mūsų svetainėje

Pateikus sutikimą / Iki ištrynimo

cookiesLevelX

Slapukas, atskiriantis, kokius slapukus leidžiate naudoti mūsų svetainėje

Pateikus sutikimą / Iki ištrynimo

_ga

Šį slapuką naudoja įrankis „Google Analytics“, kad įvertintų vartotojo apsilankymo tikslus, parengtų ataskaitas apie tinklalapio aktyvumą svetainių operatoriams, kad šie galėtų pagerinti kliento patirtį lankantis svetainėje

Pateikus sutikimą /
2 metai

_gat

Šis slapukas naudojamas „Google Analytics“ statistinei informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti

Pirmą kartą apsilankius puslapyje /
Iki sesijos pabaigos

_gid

Šis slapukas naudojamas „Google Analytics“, siekiant atpažinti asmenį

Pirmo įėjimo į puslapį metu /
2 dienos

 

PHPSESSID

Standartinis slapukas naudojamas vartotojo sesijai palaikyti.

Įėjimo į puslapį metu

Iki interneto svetainės lango uždarymo

Unikalus identifikatorius

p_popup_uh

Slapukas naudojamas informacijai apie vartotojo peržiūrėtus ir paslėptus iškylančius („pop-up“) langus išsaugoti.

Pirmo įėjimo į puslapį metu

1 metus

Unikalus identifikatorius

rated_[sveikasis skaičius]

Slapukas naudojamas rinkti informacijai į svetainės turinio valdymo sistemą apie vartotojo pasirinktą apklausos atsakymą.

Pirmo įėjimo į puslapį metu

1 metus

Unikalus identifikatorius

C, cid, TPC, GCM, uid

Slapukai sukuria atsitiktinį ID kiekvienam apsilankančiam vartotojui, kad būtų galima nustatyti, kurie vartotojai lankosi svetainėje pakartotinai. Šie slapukai padeda identifikuoti vartotojų naršymo įpročius svetainėje.

Pirmo įėjimo į puslapį metu

Iki interneto svetainės uždarymo arba iki 60 dienų

Unikalus identifikatorius

_utma, _utmb, _utmc

Stebėjimo slapukai iš „Google Analytics“. Informacija į serverį siunčiama anonimiškai. Slapukai identifikuoja unikalius lankytojus ir stebi vartotojo sesijas. Daugiau informacijos žr. „Google“ svetainėje.

Pirmo įėjimo į puslapį metu

Atitinkamai 30 min., 6 mėn., 2 metus

Apskaitai naudojami IP adresai ir unikalūs ID numeriai. Apskaitos rezultatas statistinis. Skaitiklio apskaita atliekama per „Google Analytics“.

_utmz

Stebėjimo slapukai iš „Google Analytics“. Informacija į serverį siunčiama anonimiškai.

Pirmo įėjimo į puslapį metu

Iki naršyklės uždarymo

Apskaitai naudojami IP adresai ir unikalūs ID numeriai. Apskaitos rezultatas statistinis. Skaitiklio apskaita atliekama per „Google Analytics“.

gtest, gdyn

Slapukai naudojami išsaugoti informacijai apie vartotojo peržiūrėtus puslapius, apsilankymo trukmę ir gali būti naudojami anonimiškai apibūdinti vartotojų charakteristikas pagal naršymo įpročius.

Pirmo įėjimo į puslapį metu

5 metus

Unikalus identifikatorius

UID

Slapukas renka informaciją apie prisijungusius vartotojus ir yra naudojamas siekiant atskirti unikalius vartotojus, priskiriant jiems unikalų identifikatorių (ID).

Pirmo įėjimo į puslapį metu

Iki 60 dienų

Unikalus identifikatorius

adnKeyTarget…

Slapukas renka informaciją apie prisijungusius vartotojus ir yra naudojamas siekiant atskirti unikalius vartotojus, priskiriant jiems unikalų identifikatorių (ID).

Pirmo įėjimo į puslapį metu

5 metai

Unikalus identifikatorius

ntsprnt

DMP grupės indentifikatorius.

Pirmo įėjimo į puslapį metu

Iki 30 dienų

Unikalus identifikatorius

LimitatorInformer_Engine…

Slapukas renka informaciją apie prisijungusius vartotojus ir yra naudojamas siekiant atskirti unikalius vartotojus, priskiriant jiems unikalų identifikatorių (ID).

Pirmo įėjimo į puslapį metu

1 metai

Unikalus identifikatorius

_vwu_uuid

_vis_opt_test_cookie

_vis_opt_exp_71_combi

debug_vis_opt_s

_vis_opt_s

Slapukai renka informaciją apie vartotojus ir leidžia stebėti jų naršymo įpročius.

Pirmo įėjimo į puslapį metu

3 mėn.

Unikalus identifikatorius

splitVar2

Slapukas renka informaciją apie vartotojus ir yra naudojamas siekiant palyginti jų naršymo įpročius.

Pirmo įėjimo į puslapį metu

2 metai

Unikalus identifikatorius

Inspectlet slapukai:

_insp_identity

_insp_norec_sess

_insp_nv

_insp_ref

_insp_slim

_insp_targlptx

_insp_targlpu

_insp_uid

_insp_wid

Slapukai renka informaciją apie vartotojų veiksmus naršant svetainėje ir naudojantis joje esančiais funkcionalumais (vaizdo įrašais, formomis, mygtukais ir pan.). Šie slapukai leidžia įvertinti vartotojų naršymo patirtį ir nustatyti svetainės funkcionalumo trūkumus.

Pirmo įėjimo į puslapį metu

1 metai

Unikalus identifikatorius

„Google Tag Manager“ ir „Google Analytics“ slapukai:

 

_dc_gtm_UA-4238681-1

Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas pasiūlymams optimizuoti ir pateikti kitose svetainėse.

Įėjimo į puslapį metu

8 val.

Unikalus identifikatorius

_dc_gtm_UA-4238681-28

Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas pasiūlymams optimizuoti ir pateikti kitose svetainėse.

Įėjimo į puslapį metu

8 val.

Unikalus identifikatorius

_ga

Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją.

Pirmo įėjimo į puslapį metu

2 metai

Unikalus identifikatorius

_gat_UA-4238681-28

Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant atskirti unikalius vartotojus, priskiriant jiems unikalų identifikatorių (ID).

Įėjimo į puslapį metu

8 val.

Unikalus identifikatorius

viewedOuibounceModal

Slapukas naudojamas svetainėje skelbiamoms apklausoms pateikti vartotojams ir užtikrina, kad vartotojui apklausa būtų parodyta tik vieną kartą.

Įėjimo į puslapį metu

Iki interneto svetainės lango uždarymo

Unikalus identifikatorius

 

 1. Bendrovė gali, nepažeisdama teisės aktų, sujungti informaciją, gautą naudojant slapukus, su informacija, gauta apie asmenį kitomis priemonėmis, pvz., informacija apie užsakomas prekes.
 2. Svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines, produktus ir paslaugas. Trečiųjų šalių paslaugoms ar produktams, kuriuos galima pasiekti pasinaudojus nuorodomis iš Svetainės, taikomas atitinkamos trečiosios šalies privatumo pranešimas.


 

Patogus pristatymas
Pristatome į namus arba atsiėmimas augalų centre Trakuose
Pilnas augalų asortimentas
Augalų, kurių nerandate e-parduotuvėje, teiraukitės info@soltra.lt